Docbook i KBabel

Hjelpetekstane til KDE er skrivne i Docbook-format. Dette er reine tekstfiler med nokre spesielle element:

Døme

Engelsk tekst
To enable or disable the task, select or de-select
<guilabel>Enabled</guilabel>.
Bokmålsomsetjing
For å slå på eller slå av oppgaven, marker eller ta vekk markeringen
<guilabel>Slå på</guilabel>.
Engelsk tekst
Alternatively, you can use the <mousebutton>right</mousebutton>
mouse button menu and choose <guimenuitem>Copy</guimenuitem>, or simply
press <keycombo
action=\"simul\"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>C</keycap></keycombo>.
Bokmålsomsetjing
Du kan også bruke <mousebutton>høyre</mousebutton> museknappmeny og velge
<menuchoice><guimenuitem>Kopier</guimenuitem></menuchoice>, eller bare
trykke <keycombo
action=\"simul\"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>C</keycap></keycombo>.

Så lenge du hugsar på at <taggane> og &entitetane; skal vera heilt like, er omsetjinga i grunnen enkel. Det som står mellom ein opningstagg og ein avslutningstagg skal setjast om som vanleg.

KBabel

KDE-hjelpefilene er overførte til PO-format, slik at dei kan omsetjast i KBabel. PO-formatet forenklar òg oppdateringar etter kvart som originalfilene vert utvikla. Du finn hjelpefilene under doc-katalogen i katalogbehandlaren.

Eit svært nyttig triks i KBabel er snøggtasten Ctrl-Alt-N, som automatisk set inn taggane frå originalteksten. Du kan elles bruka Page Up og Page Down for å bla fram og tilbake i fila.

Når du er ferdig, sjekkar du den omsette fila inn i SVN.